Ерготерапевтични услуги

Центърът предлага ерготерапевтична оценка и интервенция на деца с различни нарушения като: сензорноинтегративна дисфункция, обучителни затруднения, диспраксия, дефицит на вниманието и хиперактивност, изоставане в развитието, церебрална парализа, разстройства от аутистичния спектър, Синдром на Даун, генетични заболявания, зрителни и слухови нарушения, емоционални и поведенчески разстройства и др.

В Центъра се стремим да отключим потенциала на всяко дете и да подпомогнем развитието му чрез мотивационна рамка от игрови дейности. Имаме силен фокус върху практиката, основана на доказателства. Ние планираме и координираме персонализирани терапевтични програми, които да отговарят на индивидуалното състояние и нужди на всяко отделно дете, като целта на всяка от тези програми е да увеличи максимално независимостта в дейностите от ежедневния живот. Нашата терапия и интервенция се основават на принципите на теорията на сензорната интеграция, разработена от Jean Ayres и неврологичните принципи в детското развитие.

Центърът използва основани на доказателства ерготерапевтични подходи и сензорноинтегративна терапия за подобряване на уменията и подобряване на функционалната независимост в различни области.