Ерготерапия в педиатрията

Ерготерапията осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на деца с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност.

Основната роля на ерготерапевта е да оценява затрудненията на детето в ежедневните дейности, които се дължат на физически и психически увреждания или изоставане в развитието.

Ерготерапевтът работи с детето, неговите родители и учители в търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот. Насърчава в максимална степен развиване на самостоятелност на детето в ежедневните дейности, обучението и игрите и допринася за повишаване на независимостта, достъпността и безопасността на домашната среда.

Как работи ерготерапевтът с деца:

  • Установява трудностите на детето в ежедневните дейности.
  • Подбирa значими за детето дейности и ги адаптира с цел да стимулира неговото развитие и независимост.
  • Прави оценка и препоръчва оборудване и адаптиране на околната среда с цел обезпечаване на достъпност, независимост и безопасност.
  • Стимулира положителни модели за овладяване на гнева при деца с поведенчески разстройства (участие в активни игри или описание на чувствата в дневник вместо проява на насилие към другите деца).
  • Работи с деца със сензорни нарушения или дефицит на вниманието с цел подобряване на техните умения за концентриране, както и на социалните умения.

Ерготерапевтът се фокусира върху сферите на дейност за всяко едно дете:

  • Самообслужване: използва игри и ежедневни дейности за подобряване на фината моторика, които развиват уменията на детето да се самообслужва.
  • Обучение: помага на хиперактивните деца да изпълняват поставените задачив часовете, стимулира изграждането на увереност у децата с увреждания за участие в извънкласни дейности.
  • Игри: насърчава участието в игри на деца с психосоциални проблеми като аутизъм чрез развиване на техните умения да изчакват реда си и да споделят играчките си. Подбира подходящи сензорни играчки за улесняване на играта на деца със сензорни увреждания.

Освен това ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната и училищната среда.

Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на децата с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот.