История на центъра

През 2013 г. към Асоциация на българските ерготерапевти е разкрита социална услуга – Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства в партньорство и с финансова подкрепа от международния алианс IMPACT и организациите Motivation (Румъния) и Frontline (Великобритания), които се ангажират с оказване на съдействие за безвъзмездно осигуряване на помощни средства. IMPACT се състои от четири неправителствени организации – Bethesda Lutheran Communities и Mosaic (САЩ), Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel (Германия) и Bethphage (Англия), ангажирани с предоставяне на услуги и подкрепа за хора с увреждания в различни части на света.

Основната цел на партньорството е изграждане на устойчиви услуги в общността за деца с увреждания, отглеждани в семейна среда или социални услуги на територията на гр. Русе с фокус върху подкрепата за включване в учебния процес, терапевтични дейности (ерготерапия и кинезитерапия) и мотивация за участие в местната общност.

Услугата е предназначена за деца със специални потребности от 0 до 18 г. и техните семейства – родители, други деца в семейството, роднини. Приоритетно се работи с децата и семействата от гр. Русе с ограничени възможности и достъп до услуги и затруднения при осигуряването на здравните и образователни нужди на своите деца.

Дейностите, провеждани в центъра, включват оценяване, планиране на интервенция, консултиране и информиране, комплексна терапия (ерготерапия, кинезитерапия, логопедична терапия) и групови занимания. В допълнение се предоставят мобилни специализирани услуги в домашни условия (домашно консултиране и терапия), както и подкрепа за включване в учебния процес чрез работа в училищна среда. За целта са подписани споразумения с ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Русе и ЦДГ „Русалка“ – гр. Русе, При заявка от други  населени места се прави оценка, предоставят се краткосрочни услуги и се изготвят домашни програми.

Родителите са въвлечени като партньори в работата с детето и това дава много по-голяма резултатност на работата на специалистите. Планирането на услугите се извършва съвместно, като дейностите са съобразени с нуждите от подкрепа на цялото семейство. Родителите получават изчерпателна информация за терапевтичния процес и всяка нова дейност предварително се обсъжда и съгласува с тях. През цялото време те участват с убеждението, че са водещи в процеса на предоставяне на специализирана подкрепа, както и че имат най-значима роля за постигнатите резултати. Изграждането на такова убеждение води до укрепването на техните родителски умения. Те повишават своята увереност в способността си да полагат адекватни грижи за своите деца и да управляват собствения си живот.

Освен за идентифициране на потребностите на детето родителите се ангажират и в определянето на своите приоритети, нуждата от подкрепа, силни страни и настоящи ресурси за предотвратяване или управление на риска за детето.

В периода 2014 – 2018 г. АБЕТ е лицензиран доставчик на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства по смисъла на Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му. От 2017 г. финансовата подкрепа е прекратена поради организационни промени и преориентиране на приоритетите на алианса.

В отговор на заявената от семействата нужда и благодарение на тяхната подкрепа услугата се запазва като стопанска дейност на сдружението под наименованието Център за ерготерапевтични услуги на собствено финансиране.

Услугата е добила популярност не само сред родителите, но и сред други специалисти и услуги в региона и страната. Показателен за това е фактът, че работещите в центъра ерготерапевти са привличани като консултанти от утвърдени сдружения.