Подкрепа за включване в учебния процес

   Основната цел е да се подобри достъпа до образование и обучение  на деца и ученици със специални образователни потребности в училища в гр. Русе. Предвижда се предоставяне на комплекс от услуги за деца, родители и учители насочени към:

  • подпомагане адаптацията и социализацията на деца със специални образователни потребности в масовото училище;
  • осигуряване на индивидуална подкрепа в съответствие с конкретните потребности на децата;
  • превенция на девиатно поведение при деца и отпадане от училище;
  • изучаване и подпомагане потребностите на децата с проблеми в развитието, асоциално поведение и риск от отпадане от училище в условията на създаване на мултидисциплинарен екип от специалисти – егротерапевти, кинезитерапевти и педагози.

   Дейности:

  • подпомагане на образователния процес за деца със СОП, приети в масови училища, посредством методите на ерготерапията;
  • работа с деца и ученици със СОП и техните връстници чрез създаване и функциониране на клубове по интереси.