Мобилни услуги

   Предоставяне на специализирани услуги в домашни условия (домашно консултиране). Това е нов тип услуга, която е насочена към оказване на подкрепа на семейството в дома му, защото грижите за човек с увреждане се полагат най-успешно в неговата обичайна среда. Най-доброто място за отглеждане и полагане на грижи за дете с увреждане е неговият дом. Чрез домашното консултиране се осъществява директен контакт не само с детето и неговите родители, но и с братя, сестри, други близки и роднини. Те всички трябва да се справят със социалните последици, които са пряко последствие от увреждането. Домашното консултиране предоставя възможност за: персонално внимание и подкрепа при формулиране на необходимата помощ; подкрепа за семейството, когато живеят заедно с детето и го обучават, търсейки подходящия подход (включително за ежедневни дейности като хранене, самообслужване и т.н.); консултиране и проследяване развитието на детето; даване на информация за увреждането и за съществуващите институции за грижа, възстановяване, помощ и др.; насочване към специализирана помощ; сътрудничество с други институции.