Планиране на интервенция

   Изготвяне на кинезитерапевтична програма и формулиране на ерготерапевтични цели и план за интервенция.

   Кинезитерапевтичната програма включва основната цел на процедурите, задачи и кинезитерапевтичен комплекс от упражнения за подобряване на двигателните функции на детето.

   Ерготерапевтичните цели се формулират в две отделни групи: дългосрочни и краткосрочни. Целите се съгласуват със семейството на детето. Краткосрочните се преразглеждат на всеки три месеца, отчита се постигнатия резултат и, ако е необходимо, се формулират нови.