Основна цел

   Основна цел е предоставяне на специализирана помощ и подкрепа на семейства, които имат ограничени възможности и достъп до услуги. Повечето от тях срещат трудности от битов и финансовхарактер, иматзатруднения при осигуряването на здравните и образователни нужди на децата си, имат проблеми с обществените нагласи и липсата на достъпна среда за децата им. При някои от тях домашното посещение е единствената възможност да ползват социални услуги особено в зимния период.

   Родителите са въвлечени като партньори в работата с детето и това дава много по-голяма резултатност на работата на специалистите. Планирането на услугите се извършва съвместно, като дейностите са съобразени с нуждите от подкрепа на семейството. Родителите получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка нова дейност е предварително обсъждана и съгласувана с тях. През цялото време те участват с убеждението, че са водещи в процеса на предоставяне на специализирана подкрепа, както и че иматнай-значима роля за постигнатите резултати. Израждането на такова убеждение у тях води до укрепването на техните родителски умения. Те повишават своята увереност в способностите си да се грижат за своите деца и да управляват собствения си живот.

   Освен за идентифициране на потребностите на децата си, родителите трябва да се ангажират и в определянето на своите приоритети, нуждата от подкрепа, силни страни и настоящи ресурси за предотвратяване или управление на риска за детето.