За нас

   През месец април 2013 г. е сключен меморандум между Асоциацията на българските ерготерапевти и IMPACT – международен алианс, състоящ се от четири неправителствени организации в САЩ, Германия и Великобритания (v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Germany, Bethesda Lutheran Communities, Inc., U.S.A., Bethphage, U.K., Mosaic, U.S.A.), предоставящ услуги и подкрепа за хора с увреждания в различни части на света. Основната цел на меморандума е създаване на рамка за сътрудничество между партньорите за изграждане на устойчиви услуги в общността за деца с увреждания и техните семейства в гр. Русе.

   Фокусът на партньорството е върху предоставянето на следните услуги за деца с увреждания:

  • Подкрепа за включване в учебния процес.
  • Ерготерапия и кинезитерапия за деца, живеещи в семейна среда, институция или центрове за настаняване от семеен тип.
  • Мотивация за участие (включване) в местната общност.

   Услугата е предназначена за:

  • Деца със специални потребности от най-ранна възраст (0 – 18 г.), с физически и умствени увреждания, сензорни проблеми, девиантно поведение, дефицит на вниманието и хиперактивност, аутизъм, множествени увреждания, обучителни затруднения; деца с трудности в социалната интеграция; деца, при които има необходимост от индивидуална и/или групова работа в посока ранно развитие на когнитивните процеси.
  • Семейства на деца с увреждания със специални потребности – родители, други деца в семейството, роднини.